حالت ماده

در شکل سه حالت ماده (آب) نشان داده شده است. a در قسمت اول حالت جامده مولکول های آب یا همان یخ نشان داده شده است که در آن مولکول ها بسیار به نزدیک هستند. در b حالت مایع مولکول های آب یا همان آب مایع ر...

اتم چیست؟

اتم کوچکترین واحد تشکیل دهند یک عنصر یا ماده است که هیچ ماده شیمیایی قادر به تجزبه آن نیست اما می تواند با کمک پیوندهای شیمیایی به اتمی دیگر متصل شود. در این گزارش به توضیح این موضوع و بررسی نظریات م...

مدل های مولکولی

یک مولکول آب متشکل از سه اتم است: دو اتم هیدروژن که به یک اتم اکسیژن متصل است. یک مولکول هیدروژن پراکسید دارای دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن است. در مقابل، یک مولکول پروتئین گاما گلوبین خون متشکل از...

حلال

حلال یکی از اجزاء تقسیم واکنش است که علی رغم حضور دائمی اش در واکنشها ، به ندرت در معادلات شیمیایی وارد می شود. حضور یک حلال می تواند سرعت یک واکنش را با ضریب ۱۰۲۰ تسریع کند و یا آن را آهسته نماید: ت...

کروماتوگرافی کاغذی

در این ویدئو یک کاغذ جاذب (TLC) در محلول مخلوط آب و اتانول قرار میگیرد. سپس یک خط با ماژیک کشیده میشود. محلول به مرور زمان از کاغذ بالا میاید و رنگ ماژیک را با خود به بالا میبرد ولی مشخص میشود رنگ ما...

مخلوط و ترکیب

در این آزمایش ساده ابتدا گوگرد و آهن با یکدیگر مخلوط میشوند.  سپس ذرات آهن مجددا با آهنربا جدا میشوند. ذرات گوگرد به همراه ناخالصی های قبلی آهن باقی میمانند. در نهایت دوباره با هم مخلوط میشوند و اینب...