مخلوط و ترکیب

در این آزمایش ساده ابتدا گوگرد و آهن با یکدیگر مخلوط میشوند.  سپس ذرات آهن مجددا با آهنربا جدا میشوند. ذرات گوگرد به همراه ناخالصی های قبلی آهن باقی میمانند. در نهایت دوباره با هم مخلوط میشوند و اینب...