چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی...

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی برگزارکننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ مرتبط با رشته های کامپیوتر و IT معماری و عمران کشاورزی و دامپروری فیز...

اولین فراخوان هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران...

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین ثمرات زیانبار پیشرفت جوامع و گسترش روز افزون صنایع مختلف در جهان شناخته می شود. با وجود عمق اثرات قابل مشاهده و ملموسی که این قضیه در محیط زیست بجای گذاشته است. در ای...