اولین فراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران...

اولین فراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران با یاری خداوند متعال دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن شیمی ایران، بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران را در...

بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به یاری خداوند متعال، گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژ...