اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی‌تجزیه انجمن شیمی ایران...

اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی‌تجزیه انجمن شیمی ایران به شکرانه رشد و تعالی جایگاه علم شیمی ایران بخصوص رشته شیمی تجزیه در خاورمیانه و جهان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد پس از بر...