ترکیبات فلز کروم، تهدیدی مرگ‌آور برای سلول‌های بنیادی مغز استخوان...

نتایج یک تحقیق در گروه پژوهشی لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران نشان داد که مواجه شدن سلول‌های بنیادی خونی با فلز کروم منجر به مرگ و میر سلول‌ها، قطعه قطعه شدن DNA سلول و کاهش سطح پروتئین‌های...