مرکز تحقیقات نانو

دستاورد و فرآیند جدید مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت...

مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت با حضور در هشتمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو تهران، ٦ دستاورد و فرآیند‌های مربوط به حوزه نانو را که حاصل تلاش یکساله بخشهای مختلف این مرکز است، ارائ...